• De cliënt(e) vertrouwt zijn/haar dossier toe aan één van de advocaten van Varlaw advocaten teneinde hierin de noodzakelijke juridische stappen te ondernemen (advies, instellen rechtsvordering, voeren verweer, sluiten minnelijke regeling, …). De advocaten van Varlaw advocaten zijn ingeschreven aan de Balie van Antwerpen en hun kantoor is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 166. De namen en e-mailadressen van de advocaten van het kantoor zijn terug te vinden op de webpagina “team“ van de website www.varlaw.com.
 • De advocaten van Varlaw advocaten verklaren bij de behartiging van de hun toevertrouwde dossiers de normen van een normaal zorgvuldig advocaat in acht te nemen. De advocaten van het kantoor zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, alsook aan de reglementen van hun Balie die kunnen geraadpleegd worden op de website www.advocaat.be.
  Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd in eerste rang onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Over de juiste inhoud van die beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zal op verzoek nadere informatie worden verschaft.
  Een eventuele beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval onder voormelde aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt(e) kan voor een specifiek dossier evenwel nog een bijkomende verzekering worden afgesloten.
 • De advocaten van Varlaw advocaten rekenen hun basisereloon aan volgens uurtarieven die kosteloos kunnen worden opgevraagd.
  Volgende elementen kunnen evenwel een bijkomend ereloon/succes fee verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Naast het ereloon worden tevens afzonderlijk algemene administratiekosten in rekening gebracht (kosten van briefwisseling, faxen, e-mails, telefoon, verplaatsingskosten, kopieën, e.a.).
  Worden eveneens afzonderlijk in rekening gebracht de erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten. De advocaten van het kantoor zijn gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies op te vragen. Ereloonstaten, provisienota’s en kosten-afrekeningen zijn contant betaalbaar.
 • De cliënt(e) alsmede zijn advocaat kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding hun overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat de verrichtte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
  Beëindiging van de overeenkomst door de advocaat mag evenwel niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt(e) niet in het gedrang brengen op voorwaarde dat de cliënt(e) geen opeisbare provisienota’s of ereloonstaten heeft openstaan.
 • De advocaten van het kantoor zullen bij het inschakelen van derden, die niet in het kantoor werkzaam zijn, zoals binnen- en/of buitenlandse advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Varlaw advocaten is evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 • De cliënt(e) vrijwaart zijn/haar advocaat tegen alle aanspraken van derden en is gehouden zijn/haar advocaat te vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.
 • Op de rechtsverhouding tussen de cliënt(e) en de advocaten van het kantoor is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen aansluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Antwerpen.
 • De advocaten van het kantoor verbinden zich ertoe de van de cliënt(e) ontvangen informatie(s) van persoonlijke aard strikt vertrouwelijk te behandelen.
  De van de cliënt(e) en/of van derden ontvangen en/of bekomen informatie(s) wordt/worden exclusief aangewend in het kader van de toevertrouwde opdracht en de hiermede samenhangende doeleinden, zoals update en verbetering/aanpassing van de gegevens van de cliënt(e), de analyses die de advocaten vanuit het kantoor moeten toelaten hun activiteit te beheren, de op de advocaten rustende verplichte verklaringen en naleving van wetgeving en regelgeving.
  Wanneer de advocaten van het kantoor bij wet verplicht worden en/of zijn informatie(s) te verstrekken, zullen zij evenwel enkel die informatie(s) die strikt noodzakelijk zijn, kenbaar maken.
  Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de cliënt(e) – natuurlijk persoon – een recht, uitoefenbaar middels schriftelijk verzoek, tot inzage en zo nodig verbetering en/of verwijdering wat betreft zijn/haar persoonlijke gegevens die de advocaat van het kantoor dienen bij te houden.
  Zie uitgebreider: Overeenkomst van Data Processing.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enige bindende.